top of page

Queer Tango Festival

Public·8 members

Model Hotarare Aga Drept Semnatura Banca[NOTA: Daca e necesar - Mandat pentru deschidere de cont si operatiuni fara limita de suma]Imputernicirea Dlui. _____________, CNP _____________, in calitate de Asociat/Administrator al Societatii, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea, D-l _____________ este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.
Model Hotarare Aga Drept Semnatura BancaPentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut, in esenta, ca, potrivitdeciziei nr. 58/06.03.2013, reclamanta a mai fost concediata pe motiv ca s-adesfiintat postul ocupat de ea, insa prin sentinta civila nr. 2574/01.10.2013,pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. 4591/108/2013, ramasa definitiva prindecizia civila nr. 172/12.03.2014, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in acelasidosar, a fost anulata decizia nr. 58/06.03.2013, iar reclamanta a fost reintegrata inmunca.Conform art. 431 din Codul de procedura civila, pentru a exista autoritate delucru judecat este necesar sa existe identitate de parti, obiect si cauza. in speta, nuexista identitate de obiect intre prezenta cauza si cea care a facut obiectul dosaruluinr. 4591/108/2013 al Tribunalului Arad, deoarece in dosarul nr. 4591/108/2013 a fostanulata decizia nr. 58/06.03.2013, iar prin cererea de chemare in judecata pendinte,se solicita anularea deciziei de concediere nr. 12/03.03.2015.Chiar daca motivele sau temeiul de drept al emiterii deciziei nr. 12/03.03.2015sunt aceleasi cu cele ale deciziei nr. 58/06.03.2013, nu exista autoritate de lucrujudecat, intrucat obiectul celor doua cauze este diferit, in conditiile in care deciziile deconcediere sunt diferite si contin motivatii diferite in ceea ce priveste masuriledispuse de angajator.Avand in vedere aceste considerente, in temeiul art. 431 alin. (1) din Codulde procedura civila, prima instanta a respins exceptia autoritatii de lucru judecat,invocata de catre reclamanta, ca neintemeiata.


Dispozitiile speciale ale art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, care instituie oprerogativa exclusiva a administratorului judiciar, se pot aplica doar in timpul derulariiprocedurii insolventei.in speta, decizia de concediere nr. 12/03.03. 2015 a fost emisa in temeiul art.86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 si semnata de catre administratorul judiciar dupainchiderea procedurii insolventei, la data de 23.02.2015, dispusa prin sentinta civilanr. 189/2015.Dupa data de 23.02.2015, raporturilor de munca ale angajatilor paratei li seaplica dispozitiile Codului muncii.Pe cale de consecinta, la data emiterii deciziei de concediere: 03.03.2015, numai puteau fi invocate, ca temei de drept dispozitiile art. 86 alin. (6) din Legea nr.85/2006, chiar daca preavizul de concediere este din data de 08.08.2014, intrucat acest act nu poate fi asimilat unuia de incetare a raportului de munca.Semnatura administratorului judiciar A.G.I. pe decizia de concediere nu estelegala, pentru ca acesta nu mai are nici un drept de decizie in societate dupa data de23.02.2015, cand, prin sentinta civila nr. 189/23.02.2015, a fost descarcat de toateatributiunile, conform art. 136 din Legea nr. 85/2006. Singurele acte pe care le malputea semna valabil erau actele de predare a documentelor societatii catre actualaconducere, dar nicidecum decizia privind concedierea reclamantei.Prima instanta a apreciat gresit ca este irelevanta semnatura acestuia, cattimp decizia este semnata si de directorul general al societatii, iar art. 279 nuprevede ca lipsa semnaturii este un motiv de nulitate a deciziei, intrucatadministratorul judiciar nu are o semnatura valabila la data emiterii deciziei, iardirectorul general nu poate semna o concediere motivata pe dispozitiile art. 86 alin.(6) din Legea nr. 85/2006.


Pe de alta parte, doar art. 252 alin. (2) lit. d) din art. 279 prevedeobligativitatea ca decizia de concediere sa contina temeiul de drept in baza caruia seaplica sanctiunea disciplinara. in speta, nu este vorba de sanctionarea disciplinara aapelantei, ci de concedierea ei pentru motive care nu tin de persoana salariatului,fiind aplicabile prevederile art. 76 din art. 279 , care nu prevad, in modobligatoriu, ca, in continutul deciziei de concediere, sa se indice temeiul de drept alconcedierii.Decizia nr. 12/03.03.2015 nu este lovita de nulitate pe motiv ca a fost semnatasi de catre administratorul judiciar, intrucat, pe langa acesta, a semnat si directorulgeneral al societatii parate, astfel incat nu se poate retine lipsa semnaturii de pedecizia de concediere, cu atat mai mult cu cat art. 76 si art. 252 alin. (2) din Codulmuncii nu prevad ca lipsa semnaturii din cuprinsul deciziei de concediere sesanctioneaza cu nulitatea absoluta sau relativa a acesteia.Chiar daca, prin sentinta civila nr. 189/23.02.2015, pronuntata de TribunalulArad in dosarul nr. 5920/108/2011, s-a dispus inchiderea procedurii insolventei sidescarcarea administratorului judiciar de orice indatoriri si responsabilitati, acest faptsemnifica, in mod oficial, ca gestiunea sa a fost corecta si ca nu e nimic de imputatacestuia, insa nu reprezinta o interdictie sau decadere din drepturi. Aceastaimprejurare nu duce la nelegalitatea deciziei nr. 12/03.03.2015 pentru semnareaacesteia si de catre administratorul judiciar, intrucat, urmare a pronuntarii hotarariiamintite, societatea parata a intrat intr-o perioada de tranzitie, cuprinsa intremomentul inchiderii procedurii insolventei si constituirea noilor organe statutare alesocietatii.Referitor la perioada de tranzitie, se sustine ca directorul general in functiune,domnul PAM, persoana care asigura conducerea operativa aactivitatii in aceasta perioada, nu avea drept de semnatura in banci si nu puteaincheia acte care presupuneau operatiuni financiar-bancare pana in data de12.03.2015, cand a fost emisa Hotararea A.G.A. nr. 2/12.03.2015, iar organele deconducere ale paratei s-au constituit la data de 18.05.2015, in baza Hotararii A.G.A.nr. 8/18.05.2015.in lipsa dreptului administratorului judiciar de a mai incheia acte juridice inreprezentarea paratei in aceasta perioada de tranzitie, s-ar fi ajuns in situatia atipicaca o societate proaspat iesita din procedura insolventei sa intre in imposibilitatea dea efectua orice operatiuni financiar-contabile, in absenta existentei unui reprezentantlegal cu drept de semnatura in banca, fapt ce putea ducea la blocarea activitatii siintrarea directa in procedura lichidarii judiciare, potrivit art. 69 din Legea nr. 85/2014.Cu privire la fondul cauzei, se sustine ca, pentru o justa solutionare a cauzei,se impune a se analiza organigrama societatii strict la sediul acesteia, pentru birouri,avand in vedere ca in celelalte sectoare activitatea se desfasoara la punctele delucru din afara sediului social, fiind constituite din personalul care deserveste sectiaedilitara, cimitirele, pepiniera si sectorul caini comunitari.Evident ca nu se justifica ideea de concediere strict a personalului dinactivitatea de productie, ramas si acesta la numarul minim necesar pentrudesfasurarea activitatii si mentinerea numarului de angajati din personalului TESA.


Totodata, in baza art. 136 din Legeanr. 85/2006, a descarcat pe administratorul judiciar A.G.I. Arad de orice indatoriri siresponsabilitati.Avand in vedere considerentele expuse anterior si dispozitivul sentintei civilenr. 189/23.02.2015, pronuntata de Tribunalul Arad in dosarul nr. 5920/108/2011,Curtea constata ca administratorul judiciar A.G.I. Arad nu mai avea competenta de aemite, in reprezentarea societatii parate SC G.C. Arad SA Arad, o decizie deconcediere a unui salariat al acesteia, intemeiata pe prevederile art. 86 alin. (6) dinLegea nr. 85/2006, intrucat, la data de emiterii acesteia, era descarcat de oriceindatoriri si responsabilitati privitoare la activitatea paratei SC G.C. Arad SA Arad, iaraceste dispozitii legale erau aplicabile salariatilor paratei SC G.C. Arad SA Arad doarpe durata procedurii de reorganizare judiciara.Pe de alta parte, imprejurarea ca, la emiterea acestei decizii de concediere,parata SC G.C. SA Arad a fost reprezentata atat de catre administratorul judiciar A.G.I. Arad, cat si de catre directorul general, domnul P.A.M., care avea conducereaoperativa a activitatii, fiind invocate, in drept, atat dispozitiile art. 65 alin. (1) din Codulmuncii, cat si ale art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei,este de natura a crea confuzii in ceea ce priveste cauza concedierii reclamantei,intrucat temeiul de drept al concedierii reclamantei este echivoc, in conditiile in careprevederile art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 deroga de la cele ale Legii nr.53/2003 privind art. 279 , cu modificarile si completarile ulterioare.Intimata sustine ca directorul general in functiune, domnul P.A.M., nu aveadrept de semnatura in banci si nu putea incheia acte care presupuneau operatiunifinanciar-bancare pana in data de 12.03.2015, cand a fost emisa Hotararea A.G.A.nr. 2/12.03.2015, organele de conducere ale paratei constituindu-se la data de18.05.2015, in baza Hotararii A.G.A. nr. 8/18.05.2015., astfel incat nu putea emite decizia de concediere in litigiu.


Totodata, a aratat ca reclamantei ii era rusinesa spuna ca a fost concediata, din nou, avand in vedere pozitia sa sociala.Reclamanta nu a depus, insa, inscrisuri medicale referitoare la afectareasanatatii sale din cauza stresului provocat de concedierea sa.Este adevarat ca, prin concediere, indiferent de cauza acesteia, se genereaza,in mod inerent, o stare de tensiune, de disconfort material si psihic, insa aceastapoate fi reparata prin restabilirea legalitatii.Pagina 20 din 61Prin urmare, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei deconcediere nr. 58/6.03.2013, respectiv a deciziei de concediere nr. 12/3.03.2015,prin care reclamanta a fost concediata pentru motive neimputabile, cu obligar


About

Welcome to the QTF group! You can connect with other members...

bottom of page